Impressum

SCHOMBURG B.V.
Postbus 343 
NL-7900 AH Hoogeveen 
Nederland

Telefoon: +31/528/267171 
E-Mail: info@schomburg.nl

Directeur
Albert Schomburg

BTW-idNr.: NL003403439B.01 
Kamer van koophandel: Meppel nr.04022619

1. Algemene voorwaarden De toegang tot de SCHOMBURG website is onderworpen aan aanvaarding van de algemene voorwaarden. Door de website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden en ziet u af van alle mogelijke claims tegen ondernemingen behorende tot de SCHOMBURG Groep; zoals haar dochterondernemingen, filialen of werknemers, die voortkomen uit het gebruik van de website, materiaal, informatie, beoordelingen en/of aanbevelingen die hierin zijn gepubliceerd. De onderstaande clausules zijn een verdere uitwerking van deze algemene voorwaarden.

2. Legal Notice en informatie 
Deze website en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen betreffende of verband houdend met SCHOMBURG BV en haar zusterbedrijven, filialen, producten en diensten worden verstrekt 'zoals zij zijn' zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. Hoewel de informatie op deze website te goeder trouw is opgesteld om informatie te verschaffen over SCHOMBURG BV en haar producten en diensten, zal SCHOMBURG BV, haar moederbedrijf, zusterbedrijven, filialen of werknemers in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, echter niet beperkt tot rechtstreekse, onrechtstreekse of speciale schade, gevolgschade of incidentele schade die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van of de toegang tot de website of die het gevolg is van of verband houdt met het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen op deze website. SCHOMBURG BV mag te allen tijde en zonder voorafgaande informatie de nodige wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aanbrengen aan deze algemene voorwaarden, aan de namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen die op deze website worden gebruikt en aan de producten en diensten waarnaar op deze website wordt verwezen. Mogelijk bevat deze website links of verwijzingen naar andere websites die niet onder toezicht van SCHOMBURG BV staan. SCHOMBURG BV draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van dergelijke links of links binnen de gelinkte sites. U gaat ermee akkoord om de informatie op deze website niet, geheel of gedeeltelijk, te wijzigen, te vervangen of aan te vullen.

3. Auteursrechten en merkenrecht 
De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsopnamen, videobeelden en teksten in acht te nemen, de door hem zelf opgestelde grafieken, geluidsopnamen, videobeelden en teksten te gebruiken of terug te grijpen op licentievrije grafieken, geluidsopnamen, videobeelden en teksten. 
Alle binnen het internetaanbod vermelde en evt. door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het desbetreffende geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende ingevoerde eigenaren. Uitsluitend op basis van een enkel vermelden kan niet de conclusie worden getrokken dat het merkenrecht niet door rechten van derden worden beschermd! 
Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf opgestelde objecten, ligt te allen tijde bij de auteur. Een verveelvoudiging of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de auteur niet toegestaan.

4. Intellectuele eigendom en copyright 
Alles wat op deze website wordt getoond, met inbegrip van, zonder beperkingen, al het redactionele materiaal, foto's, illustraties en ander grafisch materiaal, en de namen, logo's, handelsmerken en dienstenmerken zijn eigendom van SCHOMBURG BV, haar moederbedrijf de zusterbedrijven, filialen of licentienemers en zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere wetten op intellectuele eigendommen. Er kunnen producten op deze website voorkomen, die handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn. Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van SCHOMBURG BV, op voorwaarde dat SCHOMBURG BV als bron van informatie wordt vermeld, niet toegestaan om website materiaal of een deel ervan te kopiëren, te herverzenden, verdelen, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden of laten circuleren aan derden. En indien deze toestemming door SCHOMBURG BV is gegeven dat die derden ervan op de hoogte worden gesteld dat deze algemene voorwaarden op hen van toepassing zijn en moeten worden nageleefd. Niets van hetgeen hierin is vervat, zal worden verstaan als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van een patent of handelsmerk van SCHOMBURG BV of derden. Tenzij expliciet vermeld, zal niets van hetgeen hierin is vervat worden verstaan als het verlenen van een licentie of een recht uit hoofde van enig auteursrecht of intellectueel eigendomsrecht in verband met dergelijke informatie, gegevens, producten of diensten.

5. Toepasbare rechtspraak en wetgeving 
Deze voorwaarden worden beheerst, verstaan en uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Alle geschillen die kunnen ontstaan uit hoofde van deze voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd en beslecht door de Nederlandse wetgeving.

SCHOMBURG B.V. is niet verplicht om deel te nemen aan arbitrages bij beslechting van consumentengeschillen en is hiertoe ook niet bereid. SCHOMBURG B.V. neemt daarom niet deel aan arbitrages bij beslechting van consumentengeschillen.

Konzept, Gestaltung & Realisation dieser Internetseite


Agentur für Konzept, Gestaltung & Realisation

info@louis.info
www.louis.info